NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Romans 4:16-17

4:16 dia <1223> touto <5124> ek <1537> pistewv <4102> ina <2443> kata <2596> carin <5485> eiv <1519> to <3588> einai <1510> (5750) bebaian <949> thn <3588> epaggelian <1860> panti <3956> tw <3588> spermati <4690> ou <3756> tw <3588> ek <1537> tou <3588> nomou <3551> monon <3440> alla <235> kai <2532> tw <3588> ek <1537> pistewv <4102> abraam <11> ov <3739> estin <1510> (5748) pathr <3962> pantwn <3956> hmwn <2257>

4:17 kaywv <2531> gegraptai <1125> (5769) oti <3754> patera <3962> pollwn <4183> eynwn <1484> teyeika <5087> (5758) se <4571> katenanti <2713> ou <3739> episteusen <4100> (5656) yeou <2316> tou <3588> zwopoiountov <2227> (5723) touv <3588> nekrouv <3498> kai <2532> kalountov <2564> (5723) ta <3588> mh <3361> onta <1510> (5752) wv <5613> onta <1510> (5752)TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org