NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Romans 3:4-5

3:4 mh <3361> genoito <1096> (5636) ginesyw <1096> (5737) de <1161> o <3588> yeov <2316> alhyhv <227> pav <3956> de <1161> anyrwpov <444> qeusthv <5583> kayaper <2509> gegraptai <1125> (5769) opwv <3704> an <302> dikaiwyhv <1344> (5686) en <1722> toiv <3588> logoiv <3056> sou <4675> kai <2532> nikhseiv <3528> (5692) en <1722> tw <3588> krinesyai <2919> (5745) se <4571>

3:5 ei <1487> de <1161> h <3588> adikia <93> hmwn <2257> yeou <2316> dikaiosunhn <1343> sunisthsin <4921> (5719) ti <5101> eroumen <2046> (5692) mh <3361> adikov <94> o <3588> yeov <2316> o <3588> epiferwn <2018> (5723) thn <3588> orghn <3709> kata <2596> anyrwpon <444> legw <3004> (5719)

Romans 3:19

3:19 oidamen <1492> (5758) de <1161> oti <3754> osa <3745> o <3588> nomov <3551> legei <3004> (5719) toiv <3588> en <1722> tw <3588> nomw <3551> lalei <2980> (5719) ina <2443> pan <3956> stoma <4750> fragh <5420> (5652) kai <2532> upodikov <5267> genhtai <1096> (5638) pav <3956> o <3588> kosmov <2889> tw <3588> yew <2316>TIP #26: To open links on Discovery Box in a new window, use the right click. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org