NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Romans 3:19-20

3:19 oidamen <1492> (5758) de <1161> oti <3754> osa <3745> o <3588> nomov <3551> legei <3004> (5719) toiv <3588> en <1722> tw <3588> nomw <3551> lalei <2980> (5719) ina <2443> pan <3956> stoma <4750> fragh <5420> (5652) kai <2532> upodikov <5267> genhtai <1096> (5638) pav <3956> o <3588> kosmov <2889> tw <3588> yew <2316>

3:20 dioti <1360> ex <1537> ergwn <2041> nomou <3551> ou <3756> dikaiwyhsetai <1344> (5701) pasa <3956> sarx <4561> enwpion <1799> autou <846> dia <1223> gar <1063> nomou <3551> epignwsiv <1922> amartiav <266>TIP #08: Use the Strong Number links to learn about the original Hebrew and Greek text. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org