NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Romans 2:8-9

2:8 toiv <3588> de <1161> ex <1537> eriyeiav <2052> kai <2532> apeiyousin <544> (5723) th <3588> alhyeia <225> peiyomenoiv <3982> (5734) de <1161> th <3588> adikia <93> orgh <3709> kai <2532> yumov <2372>

2:9 yliqiv <2347> kai <2532> stenocwria <4730> epi <1909> pasan <3956> quchn <5590> anyrwpou <444> tou <3588> katergazomenou <2716> (5740) to <3588> kakon <2556> ioudaiou <2453> te <5037> prwton <4412> kai <2532> ellhnov <1672>TIP #23: Use the Download Page to copy the NET Bible to your desktop or favorite Bible Software. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org