NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Romans 2:20-24

2:20 paideuthn <3810> afronwn <878> didaskalon <1320> nhpiwn <3516> econta <2192> (5723) thn <3588> morfwsin <3446> thv <3588> gnwsewv <1108> kai <2532> thv <3588> alhyeiav <225> en <1722> tw <3588> nomw <3551>

2:21 o <3588> oun <3767> didaskwn <1321> (5723) eteron <2087> seauton <4572> ou <3756> didaskeiv <1321> (5719) o <3588> khrusswn <2784> (5723) mh <3361> kleptein <2813> (5721) klepteiv <2813> (5719)

2:22 o <3588> legwn <3004> (5723) mh <3361> moiceuein <3431> (5721) moiceueiv <3431> (5719) o <3588> bdelussomenov <948> (5740) ta <3588> eidwla <1497> ierosuleiv <2416> (5719)

2:23 ov <3739> en <1722> nomw <3551> kaucasai <2744> (5736) dia <1223> thv <3588> parabasewv <3847> tou <3588> nomou <3551> ton <3588> yeon <2316> atimazeiv <818> (5719)

2:24 to <3588> gar <1063> onoma <3686> tou <3588> yeou <2316> di <1223> umav <5209> blasfhmeitai <987> (5743) en <1722> toiv <3588> eynesin <1484> kaywv <2531> gegraptai <1125> (5769)TIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org