NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Romans 1:5

1:5 di <1223> ou <3739> elabomen <2983> (5627) carin <5485> kai <2532> apostolhn <651> eiv <1519> upakohn <5218> pistewv <4102> en <1722> pasin <3956> toiv <3588> eynesin <1484> uper <5228> tou <3588> onomatov <3686> autou <846>

Romans 16:26

16:26 fanerwyentov <5319> (5685) de <1161> nun <3568> dia <1223> te <5037> grafwn <1124> profhtikwn <4397> kat <2596> epitaghn <2003> tou <3588> aiwniou <166> yeou <2316> eiv <1519> upakohn <5218> pistewv <4102> eiv <1519> panta <3956> ta <3588> eynh <1484> gnwrisyentov <1107> (5685)TIP #01: Welcome to the NEXT Bible Web Interface and Study System!! [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org