NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Romans 1:20-21

1:20 ta <3588> gar <1063> aorata <517> autou <846> apo <575> ktisewv <2937> kosmou <2889> toiv <3588> poihmasin <4161> nooumena <3539> (5746) kayoratai <2529> (5743) h <3588> te <5037> aidiov <126> autou <846> dunamiv <1411> kai <2532> yeiothv <2305> eiv <1519> to <3588> einai <1510> (5750) autouv <846> anapologhtouv <379>

1:21 dioti <1360> gnontev <1097> (5631) ton <3588> yeon <2316> ouc <3756> wv <5613> yeon <2316> edoxasan <1392> (5656) h <2228> hucaristhsan <2168> (5656) all <235> emataiwyhsan <3154> (5681) en <1722> toiv <3588> dialogismoiv <1261> autwn <846> kai <2532> eskotisyh <4654> (5681) h <3588> asunetov <801> autwn <846> kardia <2588>TIP #09: Tell your friends ... become a ministry partner ... use the NET Bible on your site. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org