NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Romans 1:10-12

1:10 pantote <3842> epi <1909> twn <3588> proseucwn <4335> mou <3450> deomenov <1189> (5740) ei <1487> pwv <4458> hdh <2235> pote <4218> euodwyhsomai <2137> (5701) en <1722> tw <3588> yelhmati <2307> tou <3588> yeou <2316> elyein <2064> (5629) prov <4314> umav <5209>

1:11 epipoyw <1971> (5719) gar <1063> idein <1492> (5629) umav <5209> ina <2443> ti <5100> metadw <3330> (5632) carisma <5486> umin <5213> pneumatikon <4152> eiv <1519> to <3588> sthricyhnai <4741> (5683) umav <5209>

1:12 touto <5124> de <1161> estin <1510> (5748) sumparaklhyhnai <4837> (5683) en <1722> umin <5213> dia <1223> thv <3588> en <1722> allhloiv <240> pistewv <4102> umwn <5216> te <5037> kai <2532> emou <1700>TIP #19: Use the Study Dictionary to learn and to research all aspects of 20,000+ terms/words. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org