NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Romans 16:18-19

16:18 oi <3588> gar <1063> toioutoi <5108> tw <3588> kuriw <2962> hmwn <2257> cristw <5547> ou <3756> douleuousin <1398> (5719) alla <235> th <3588> eautwn <1438> koilia <2836> kai <2532> dia <1223> thv <3588> crhstologiav <5542> kai <2532> eulogiav <2129> exapatwsin <1818> (5719) tav <3588> kardiav <2588> twn <3588> akakwn <172>

16:19 h <3588> gar <1063> umwn <5216> upakoh <5218> eiv <1519> pantav <3956> afiketo <864> (5633) ef <1909> umin <5213> oun <3767> cairw <5463> (5719) yelw <2309> (5719) de <1161> umav <5209> sofouv <4680> [men] <3303> einai <1510> (5750) eiv <1519> to <3588> agayon <18> akeraiouv <185> de <1161> eiv <1519> to <3588> kakon <2556>TIP #15: To dig deeper, please read related articles at bible.org (via Articles Tab). [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org