NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Romans 15:9-12

15:9 ta <3588> de <1161> eynh <1484> uper <5228> eleouv <1656> doxasai <1392> (5658) ton <3588> yeon <2316> kaywv <2531> gegraptai <1125> (5769) dia <1223> touto <5124> exomologhsomai <1843> (5698) soi <4671> en <1722> eynesin <1484> kai <2532> tw <3588> onomati <3686> sou <4675> qalw <5567> (5692)

15:10 kai <2532> palin <3825> legei <3004> (5719) eufranyhte <2165> (5682) eynh <1484> meta <3326> tou <3588> laou <2992> autou <846>

15:11 kai <2532> palin <3825> aineite <134> (5720) panta <3956> ta <3588> eynh <1484> ton <3588> kurion <2962> kai <2532> epainesatwsan <1867> (5657) auton <846> pantev <3956> oi <3588> laoi <2992>

15:12 kai <2532> palin <3825> hsaiav <2268> legei <3004> (5719) estai <1510> (5704) h <3588> riza <4491> tou <3588> iessai <2421> kai <2532> o <3588> anistamenov <450> (5734) arcein <757> (5721) eynwn <1484> ep <1909> autw <846> eynh <1484> elpiousin <1679> (5692)TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org