NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Romans 15:8-10

15:8 legw <3004> (5719) gar <1063> criston <5547> diakonon <1249> gegenhsyai <1096> (5771) peritomhv <4061> uper <5228> alhyeiav <225> yeou <2316> eiv <1519> to <3588> bebaiwsai <950> (5658) tav <3588> epaggeliav <1860> twn <3588> paterwn <3962>

15:9 ta <3588> de <1161> eynh <1484> uper <5228> eleouv <1656> doxasai <1392> (5658) ton <3588> yeon <2316> kaywv <2531> gegraptai <1125> (5769) dia <1223> touto <5124> exomologhsomai <1843> (5698) soi <4671> en <1722> eynesin <1484> kai <2532> tw <3588> onomati <3686> sou <4675> qalw <5567> (5692)

15:10 kai <2532> palin <3825> legei <3004> (5719) eufranyhte <2165> (5682) eynh <1484> meta <3326> tou <3588> laou <2992> autou <846>TIP #01: Welcome to the NEXT Bible Web Interface and Study System!! [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org