NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Romans 15:19

15:19 en <1722> dunamei <1411> shmeiwn <4592> kai <2532> teratwn <5059> en <1722> dunamei <1411> pneumatov <4151> [agiou] <40> wste <5620> me <3165> apo <575> ierousalhm <2419> kai <2532> kuklw <2945> mecri <3360> tou <3588> illurikou <2437> peplhrwkenai <4137> (5760) to <3588> euaggelion <2098> tou <3588> cristou <5547>TIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org