NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Romans 12:17

12:17 mhdeni <3367> kakon <2556> anti <473> kakou <2556> apodidontev <591> (5723) pronooumenoi <4306> (5734) kala <2570> enwpion <1799> pantwn <3956> anyrwpwn <444>

Romans 12:19

12:19 mh <3361> eautouv <1438> ekdikountev <1556> (5723) agaphtoi <27> alla <235> dote <1325> (5628) topon <5117> th <3588> orgh <3709> gegraptai <1125> (5769) gar <1063> emoi <1698> ekdikhsiv <1557> egw <1473> antapodwsw <467> (5692) legei <3004> (5719) kuriov <2962>TIP #23: Use the Download Page to copy the NET Bible to your desktop or favorite Bible Software. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org