NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Romans 11:7-10

11:7 ti <5101> oun <3767> o <3739> epizhtei <1934> (5719) israhl <2474> touto <5124> ouk <3756> epetucen <2013> (5627) h <3588> de <1161> eklogh <1589> epetucen <2013> (5627) oi <3588> de <1161> loipoi <3062> epwrwyhsan <4456> (5681)

11:8 kayaper <2509> gegraptai <1125> (5769) edwken <1325> (5656) autoiv <846> o <3588> yeov <2316> pneuma <4151> katanuxewv <2659> ofyalmouv <3788> tou <3588> mh <3361> blepein <991> (5721) kai <2532> wta <3775> tou <3588> mh <3361> akouein <191> (5721) ewv <2193> thv <3588> shmeron <4594> hmerav <2250>

11:9 kai <2532> dauid <1138> legei <3004> (5719) genhyhtw <1096> (5676) h <3588> trapeza <5132> autwn <846> eiv <1519> pagida <3803> kai <2532> eiv <1519> yhran <2339> kai <2532> eiv <1519> skandalon <4625> kai <2532> eiv <1519> antapodoma <468> autoiv <846>

11:10 skotisyhtwsan <4654> (5682) oi <3588> ofyalmoi <3788> autwn <846> tou <3588> mh <3361> blepein <991> (5721) kai <2532> ton <3588> nwton <3577> autwn <846> dia <1223> pantov <3956> sugkamqon <4781> (5657)

Romans 11:25

11:25 ou <3756> gar <1063> yelw <2309> (5719) umav <5209> agnoein <50> (5721) adelfoi <80> to <3588> musthrion <3466> touto <5124> ina <2443> mh <3361> hte <1510> (5753) en <1722> eautoiv <1438> fronimoi <5429> oti <3754> pwrwsiv <4457> apo <575> merouv <3313> tw <3588> israhl <2474> gegonen <1096> (5754) acriv <891> ou <3739> to <3588> plhrwma <4138> twn <3588> eynwn <1484> eiselyh <1525> (5632)TIP #25: What tip would you like to see included here? Click "To report a problem/suggestion" on the bottom of page and tell us. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org