NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Romans 11:2-4

11:2 ouk <3756> apwsato <683> (5662) o <3588> yeov <2316> ton <3588> laon <2992> autou <846> on <3739> proegnw <4267> (5656) h <2228> ouk <3756> oidate <1492> (5758) en <1722> hlia <2243> ti <5101> legei <3004> (5719) h <3588> grafh <1124> wv <5613> entugcanei <1793> (5719) tw <3588> yew <2316> kata <2596> tou <3588> israhl <2474>

11:3 kurie <2962> touv <3588> profhtav <4396> sou <4675> apekteinan <615> (5656) ta <3588> yusiasthria <2379> sou <4675> kateskaqan <2679> (5656) kagw <2504> upeleifyhn <5275> (5681) monov <3441> kai <2532> zhtousin <2212> (5719) thn <3588> quchn <5590> mou <3450>

11:4 alla <235> ti <5101> legei <3004> (5719) autw <846> o <3588> crhmatismov <5538> katelipon <2641> (5627) emautw <1683> eptakisciliouv <2035> andrav <435> oitinev <3748> ouk <3756> ekamqan <2578> (5656) gonu <1119> th <3588> baal <896>TIP #25: What tip would you like to see included here? Click "To report a problem/suggestion" on the bottom of page and tell us. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org