NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 7:9-17

7:9 meta <3326> tauta <5023> eidon <1492> (5627) kai <2532> idou <2400> (5628) oclov <3793> poluv <4183> on <3739> ariymhsai <705> (5658) auton <846> oudeiv <3762> edunato <1410> (5711) ek <1537> pantov <3956> eynouv <1484> kai <2532> fulwn <5443> kai <2532> lawn <2992> kai <2532> glwsswn <1100> estwtev <2476> (5761) enwpion <1799> tou <3588> yronou <2362> kai <2532> enwpion <1799> tou <3588> arniou <721> peribeblhmenouv <4016> (5772) stolav <4749> leukav <3022> kai <2532> foinikev <5404> en <1722> taiv <3588> cersin <5495> autwn <846>

7:10 kai <2532> krazousin <2896> (5719) fwnh <5456> megalh <3173> legontev <3004> (5723) h <3588> swthria <4991> tw <3588> yew <2316> hmwn <2257> tw <3588> kayhmenw <2521> (5740) epi <1909> tw <3588> yronw <2362> kai <2532> tw <3588> arniw <721>

7:11 kai <2532> pantev <3956> oi <3588> aggeloi <32> eisthkeisan <2476> (5715) kuklw <2945> tou <3588> yronou <2362> kai <2532> twn <3588> presbuterwn <4245> kai <2532> twn <3588> tessarwn <5064> zwwn <2226> kai <2532> epesan <4098> (5627) enwpion <1799> tou <3588> yronou <2362> epi <1909> ta <3588> proswpa <4383> autwn <846> kai <2532> prosekunhsan <4352> (5656) tw <3588> yew <2316>

7:12 legontev <3004> (5723) amhn <281> h <3588> eulogia <2129> kai <2532> h <3588> doxa <1391> kai <2532> h <3588> sofia <4678> kai <2532> h <3588> eucaristia <2169> kai <2532> h <3588> timh <5092> kai <2532> h <3588> dunamiv <1411> kai <2532> h <3588> iscuv <2479> tw <3588> yew <2316> hmwn <2257> eiv <1519> touv <3588> aiwnav <165> twn <3588> aiwnwn <165> [amhn] <281>

7:13 kai <2532> apekriyh <611> (5662) eiv <1520> ek <1537> twn <3588> presbuterwn <4245> legwn <3004> (5723) moi <3427> outoi <3778> oi <3588> peribeblhmenoi <4016> (5772) tav <3588> stolav <4749> tav <3588> leukav <3022> tinev <5101> eisin <1510> (5748) kai <2532> poyen <4159> hlyon <2064> (5627)

7:14 kai <2532> eirhka <4483> (5758) autw <846> kurie <2962> mou <3450> su <4771> oidav <1492> (5758) kai <2532> eipen <3004> (5627) moi <3427> outoi <3778> eisin <1510> (5748) oi <3588> ercomenoi <2064> (5740) ek <1537> thv <3588> yliqewv <2347> thv <3588> megalhv <3173> kai <2532> eplunan <4150> (5656) tav <3588> stolav <4749> autwn <846> kai <2532> eleukanan <3021> (5656) autav <846> en <1722> tw <3588> aimati <129> tou <3588> arniou <721>

7:15 dia <1223> touto <5124> eisin <1510> (5748) enwpion <1799> tou <3588> yronou <2362> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> latreuousin <3000> (5719) autw <846> hmerav <2250> kai <2532> nuktov <3571> en <1722> tw <3588> naw <3485> autou <846> kai <2532> o <3588> kayhmenov <2521> (5740) epi <1909> tou <3588> yronou <2362> skhnwsei <4637> (5692) ep <1909> autouv <846>

7:16 ou <3756> peinasousin <3983> (5692) eti <2089> oude <3761> diqhsousin <1372> (5692) eti <2089> oude <3761> mh <3361> pesh <4098> (5632) ep <1909> autouv <846> o <3588> hliov <2246> oude <3761> pan <3956> kauma <2738>

7:17 oti <3754> to <3588> arnion <721> to <3588> ana <303> meson <3319> tou <3588> yronou <2362> poimanei <4165> (5692) autouv <846> kai <2532> odhghsei <3594> (5692) autouv <846> epi <1909> zwhv <2222> phgav <4077> udatwn <5204> kai <2532> exaleiqei <1813> (5692) o <3588> yeov <2316> pan <3956> dakruon <1144> ek <1537> twn <3588> ofyalmwn <3788> autwn <846>

Revelation 14:1-5

14:1 kai <2532> eidon <1492> (5627) kai <2532> idou <2400> (5628) to <3588> arnion <721> estov <2476> (5756) epi <1909> to <3588> orov <3735> siwn <4622> kai <2532> met <3326> autou <846> ekaton <1540> tesserakonta <5062> tessarev <5064> ciliadev <5505> ecousai <2192> (5723) to <3588> onoma <3686> autou <846> kai <2532> to <3588> onoma <3686> tou <3588> patrov <3962> autou <846> gegrammenon <1125> (5772) epi <1909> twn <3588> metwpwn <3359> autwn <846>

14:2 kai <2532> hkousa <191> (5656) fwnhn <5456> ek <1537> tou <3588> ouranou <3772> wv <5613> fwnhn <5456> udatwn <5204> pollwn <4183> kai <2532> wv <5613> fwnhn <5456> bronthv <1027> megalhv <3173> kai <2532> h <3588> fwnh <5456> hn <3739> hkousa <191> (5656) wv <5613> kiyarwdwn <2790> kiyarizontwn <2789> (5723) en <1722> taiv <3588> kiyaraiv <2788> autwn <846>

14:3 kai <2532> adousin <103> (5719) wv <5613> wdhn <5603> kainhn <2537> enwpion <1799> tou <3588> yronou <2362> kai <2532> enwpion <1799> twn <3588> tessarwn <5064> zwwn <2226> kai <2532> twn <3588> presbuterwn <4245> kai <2532> oudeiv <3762> edunato <1410> (5711) mayein <3129> (5629) thn <3588> wdhn <5603> ei <1487> mh <3361> ai <3588> ekaton <1540> tesserakonta <5062> tessarev <5064> ciliadev <5505> oi <3588> hgorasmenoi <59> (5772) apo <575> thv <3588> ghv <1093>

14:4 outoi <3778> eisin <1510> (5748) oi <3739> meta <3326> gunaikwn <1135> ouk <3756> emolunyhsan <3435> (5681) paryenoi <3933> gar <1063> eisin <1510> (5748) outoi <3778> oi <3588> akolouyountev <190> (5723) tw <3588> arniw <721> opou <3699> an <302> upagei <5217> (5719) outoi <3778> hgorasyhsan <59> (5681) apo <575> twn <3588> anyrwpwn <444> aparch <536> tw <3588> yew <2316> kai <2532> tw <3588> arniw <721>

14:5 kai <2532> en <1722> tw <3588> stomati <4750> autwn <846> ouc <3756> eureyh <2147> (5681) qeudov <5579> amwmoi <299> eisin <1510> (5748)

Revelation 15:2-4

15:2 kai <2532> eidon <1492> (5627) wv <5613> yalassan <2281> ualinhn <5193> memigmenhn <3396> (5772) puri <4442> kai <2532> touv <3588> nikwntav <3528> (5723) ek <1537> tou <3588> yhriou <2342> kai <2532> ek <1537> thv <3588> eikonov <1504> autou <846> kai <2532> ek <1537> tou <3588> ariymou <706> tou <3588> onomatov <3686> autou <846> estwtav <2476> (5761) epi <1909> thn <3588> yalassan <2281> thn <3588> ualinhn <5193> econtav <2192> (5723) kiyarav <2788> tou <3588> yeou <2316>

15:3 kai <2532> adousin <103> (5719) thn <3588> wdhn <5603> mwusewv <3475> tou <3588> doulou <1401> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> thn <3588> wdhn <5603> tou <3588> arniou <721> legontev <3004> (5723) megala <3173> kai <2532> yaumasta <2298> ta <3588> erga <2041> sou <4675> kurie <2962> o <3588> yeov <2316> o <3588> pantokratwr <3841> dikaiai <1342> kai <2532> alhyinai <228> ai <3588> odoi <3598> sou <4675> o <3588> basileuv <935> twn <3588> aiwnwn <165>

15:4 tiv <5101> ou <3756> mh <3361> fobhyh <5399> (5680) kurie <2962> kai <2532> doxasei <1392> (5692) to <3588> onoma <3686> sou <4675> oti <3754> monov <3441> osiov <3741> oti <3754> panta <3956> ta <3588> eynh <1484> hxousin <2240> (5692) kai <2532> proskunhsousin <4352> (5692) enwpion <1799> sou <4675> oti <3754> ta <3588> dikaiwmata <1345> sou <4675> efanerwyhsan <5319> (5681)

Revelation 19:1-10

19:1 meta <3326> tauta <3778> hkousa <191> (5656) wv <5613> fwnhn <5456> megalhn <3173> oclou <3793> pollou <4183> en <1722> tw <3588> ouranw <3772> legontwn <3004> (5723) allhlouia <239> h <3588> swthria <4991> kai <2532> h <3588> doxa <1391> kai <2532> h <3588> dunamiv <1411> tou <3588> yeou <2316> hmwn <2257>

19:2 oti <3754> alhyinai <228> kai <2532> dikaiai <1342> ai <3588> kriseiv <2920> autou <846> oti <3754> ekrinen <2919> (5656) thn <3588> pornhn <4204> thn <3588> megalhn <3173> htiv <3748> efyeiren <5351> (5707) thn <3588> ghn <1093> en <1722> th <3588> porneia <4202> authv <846> kai <2532> exedikhsen <1556> (5656) to <3588> aima <129> twn <3588> doulwn <1401> autou <846> ek <1537> ceirov <5495> authv <846>

19:3 kai <2532> deuteron <1208> eirhkan <4483> (5758) allhlouia <239> kai <2532> o <3588> kapnov <2586> authv <846> anabainei <305> (5719) eiv <1519> touv <3588> aiwnav <165> twn <3588> aiwnwn <165>

19:4 kai <2532> epesan <4098> (5627) oi <3588> presbuteroi <4245> oi <3588> eikosi <1501> tessarev <5064> kai <2532> ta <3588> tessara <5064> zwa <2226> kai <2532> prosekunhsan <4352> (5656) tw <3588> yew <2316> tw <3588> kayhmenw <2521> (5740) epi <1909> tw <3588> yronw <2362> legontev <3004> (5723) amhn <281> allhlouia <239>

19:5 kai <2532> fwnh <5456> apo <575> tou <3588> yronou <2362> exhlyen <1831> (5627) legousa <3004> (5723) aineite <134> (5720) tw <3588> yew <2316> hmwn <2257> pantev <3956> oi <3588> douloi <1401> autou <846> oi <3588> foboumenoi <5399> (5740) auton <846> oi <3588> mikroi <3398> kai <2532> oi <3588> megaloi <3173>

19:6 kai <2532> hkousa <191> (5656) wv <5613> fwnhn <5456> oclou <3793> pollou <4183> kai <2532> wv <5613> fwnhn <5456> udatwn <5204> pollwn <4183> kai <2532> wv <5613> fwnhn <5456> brontwn <1027> iscurwn <2478> legontwn <3004> (5723) allhlouia <239> oti <3754> ebasileusen <936> (5656) kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> [hmwn] <2257> o <3588> pantokratwr <3841>

19:7 cairwmen <5463> (5725) kai <2532> agalliwmen <21> (5725) kai <2532> dwsomen <1325> (5692) thn <3588> doxan <1391> autw <846> oti <3754> hlyen <2064> (5627) o <3588> gamov <1062> tou <3588> arniou <721> kai <2532> h <3588> gunh <1135> autou <846> htoimasen <2090> (5656) eauthn <1438>

19:8 kai <2532> edoyh <1325> (5681) auth <846> ina <2443> peribalhtai <4016> (5643) bussinon <1039> lampron <2986> kayaron <2513> to <3588> gar <1063> bussinon <1039> ta <3588> dikaiwmata <1345> twn <3588> agiwn <40> estin <1510> (5748)

19:9 kai <2532> legei <3004> (5719) moi <3427> graqon <1125> (5657) makarioi <3107> oi <3588> eiv <1519> to <3588> deipnon <1173> tou <3588> gamou <1062> tou <3588> arniou <721> keklhmenoi <2564> (5772) kai <2532> legei <3004> (5719) moi <3427> outoi <3778> oi <3588> logoi <3056> alhyinoi <228> tou <3588> yeou <2316> eisin <1510> (5748)

19:10 kai <2532> epesa <4098> (5627) emprosyen <1715> twn <3588> podwn <4228> autou <846> proskunhsai <4352> (5658) autw <846> kai <2532> legei <3004> (5719) moi <3427> ora <3708> (5720) mh <3361> sundoulov <4889> sou <4675> eimi <1510> (5748) kai <2532> twn <3588> adelfwn <80> sou <4675> twn <3588> econtwn <2192> (5723) thn <3588> marturian <3141> ihsou <2424> tw <3588> yew <2316> proskunhson <4352> (5657) h <3588> gar <1063> marturia <3141> ihsou <2424> estin <1510> (5748) to <3588> pneuma <4151> thv <3588> profhteiav <4394>TIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org