NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 4:1-11

4:1 meta <3326> tauta <5023> eidon <1492> (5627) kai <2532> idou <2400> (5628) yura <2374> hnewgmenh <455> (5772) en <1722> tw <3588> ouranw <3772> kai <2532> h <3588> fwnh <5456> h <3588> prwth <4413> hn <3739> hkousa <191> (5656) wv <5613> salpiggov <4536> laloushv <2980> (5723) met <3326> emou <1700> legwn <3004> (5723) anaba <305> (5628) wde <5602> kai <2532> deixw <1166> (5692) soi <4671> a <3739> dei <1163> (5904) genesyai <1096> (5635) meta <3326> tauta <5023>

4:2 euyewv <2112> egenomhn <1096> (5633) en <1722> pneumati <4151> kai <2532> idou <2400> (5628) yronov <2362> ekeito <2749> (5711) en <1722> tw <3588> ouranw <3772> kai <2532> epi <1909> ton <3588> yronon <2362> kayhmenov <2521> (5740)

4:3 kai <2532> o <3588> kayhmenov <2521> (5740) omoiov <3664> orasei <3706> liyw <3037> iaspidi <2393> kai <2532> sardiw <4556> kai <2532> iriv <2463> kukloyen <2943> tou <3588> yronou <2362> omoiov <3664> orasei <3706> smaragdinw <4664>

4:4 kai <2532> kukloyen <2943> tou <3588> yronou <2362> yronoi <2362> eikosi <1501> tessarev <5064> kai <2532> epi <1909> touv <3588> yronouv <2362> eikosi <1501> tessarav <5064> presbuterouv <4245> kayhmenouv <2521> (5740) peribeblhmenouv <4016> (5772) imatioiv <2440> leukoiv <3022> kai <2532> epi <1909> tav <3588> kefalav <2776> autwn <846> stefanouv <4735> crusouv <5552>

4:5 kai <2532> ek <1537> tou <3588> yronou <2362> ekporeuontai <1607> (5736) astrapai <796> kai <2532> fwnai <5456> kai <2532> brontai <1027> kai <2532> epta <2033> lampadev <2985> purov <4442> kaiomenai <2545> (5746) enwpion <1799> tou <3588> yronou <2362> a <3739> eisin <1510> (5748) ta <3588> epta <2033> pneumata <4151> tou <3588> yeou <2316>

4:6 kai <2532> enwpion <1799> tou <3588> yronou <2362> wv <5613> yalassa <2281> ualinh <5193> omoia <3664> krustallw <2930> kai <2532> en <1722> mesw <3319> tou <3588> yronou <2362> kai <2532> kuklw <2945> tou <3588> yronou <2362> tessara <5064> zwa <2226> gemonta <1073> (5723) ofyalmwn <3788> emprosyen <1715> kai <2532> opisyen <3693>

4:7 kai <2532> to <3588> zwon <2226> to <3588> prwton <4413> omoion <3664> leonti <3023> kai <2532> to <3588> deuteron <1208> zwon <2226> omoion <3664> moscw <3448> kai <2532> to <3588> triton <5154> zwon <2226> ecwn <2192> (5723) to <3588> proswpon <4383> wv <5613> anyrwpou <444> kai <2532> to <3588> tetarton <5067> zwon <2226> omoion <3664> aetw <105> petomenw <4072> (5740)

4:8 kai <2532> ta <3588> tessara <5064> zwa <2226> en <1520> kay <2596> en <1520> autwn <846> ecwn <2192> (5723) ana <303> pterugav <4420> ex <1803> kukloyen <2943> kai <2532> eswyen <2081> gemousin <1073> (5719) ofyalmwn <3788> kai <2532> anapausin <372> ouk <3756> ecousin <2192> (5719) hmerav <2250> kai <2532> nuktov <3571> legontev <3004> (5723) agiov <40> agiov <40> agiov <40> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> o <3588> pantokratwr <3841> o <3588> hn <1510> (5713) kai <2532> o <3588> wn <1510> (5752) kai <2532> o <3588> ercomenov <2064> (5740)

4:9 kai <2532> otan <3752> dwsousin <1325> (5692) ta <3588> zwa <2226> doxan <1391> kai <2532> timhn <5092> kai <2532> eucaristian <2169> tw <3588> kayhmenw <2521> (5740) epi <1909> tou <3588> yronou <2362> tw <3588> zwnti <2198> (5723) eiv <1519> touv <3588> aiwnav <165> twn <3588> aiwnwn <165>

4:10 pesountai <4098> (5699) oi <3588> eikosi <1501> tessarev <5064> presbuteroi <4245> enwpion <1799> tou <3588> kayhmenou <2521> (5740) epi <1909> tou <3588> yronou <2362> kai <2532> proskunhsousin <4352> (5692) tw <3588> zwnti <2198> (5723) eiv <1519> touv <3588> aiwnav <165> twn <3588> aiwnwn <165> kai <2532> balousin <906> (5692) touv <3588> stefanouv <4735> autwn <846> enwpion <1799> tou <3588> yronou <2362> legontev <3004> (5723)

4:11 axiov <514> ei <1510> (5748) o <3588> kuriov <2962> kai <2532> o <3588> yeov <2316> hmwn <2257> labein <2983> (5629) thn <3588> doxan <1391> kai <2532> thn <3588> timhn <5092> kai <2532> thn <3588> dunamin <1411> oti <3754> su <4771> ektisav <2936> (5656) ta <3588> panta <3956> kai <2532> dia <1223> to <3588> yelhma <2307> sou <4675> hsan <1510> (5713) kai <2532> ektisyhsan <2936> (5681)TIP #25: What tip would you like to see included here? Click "To report a problem/suggestion" on the bottom of page and tell us. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org