NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 14:6-13

14:6 kai <2532> eidon <1492> (5627) allon <243> aggelon <32> petomenon <4072> (5740) en <1722> mesouranhmati <3321> econta <2192> (5723) euaggelion <2098> aiwnion <166> euaggelisai <2097> (5658) epi <1909> touv <3588> kayhmenouv <2521> (5740) epi <1909> thv <3588> ghv <1093> kai <2532> epi <1909> pan <3956> eynov <1484> kai <2532> fulhn <5443> kai <2532> glwssan <1100> kai <2532> laon <2992>

14:7 legwn <3004> (5723) en <1722> fwnh <5456> megalh <3173> fobhyhte <5399> (5676) ton <3588> yeon <2316> kai <2532> dote <1325> (5628) autw <846> doxan <1391> oti <3754> hlyen <2064> (5627) h <3588> wra <5610> thv <3588> krisewv <2920> autou <846> kai <2532> proskunhsate <4352> (5657) tw <3588> poihsanti <4160> (5660) ton <3588> ouranon <3772> kai <2532> thn <3588> ghn <1093> kai <2532> yalassan <2281> kai <2532> phgav <4077> udatwn <5204>

14:8 kai <2532> allov <243> deuterov <1208> [aggelov] <32> hkolouyhsen <190> (5656) legwn <3004> (5723) epesen <4098> (5627) epesen <4098> (5627) babulwn <897> h <3588> megalh <3173> h <3588> ek <1537> tou <3588> oinou <3631> tou <3588> yumou <2372> thv <3588> porneiav <4202> authv <846> pepotiken <4222> (5758) panta <3956> ta <3588> eynh <1484>

14:9 kai <2532> allov <243> aggelov <32> tritov <5154> hkolouyhsen <190> (5656) autoiv <846> legwn <3004> (5723) en <1722> fwnh <5456> megalh <3173> ei <1487> tiv <5100> proskunei <4352> (5719) to <3588> yhrion <2342> kai <2532> thn <3588> eikona <1504> autou <846> kai <2532> lambanei <2983> (5719) caragma <5480> epi <1909> tou <3588> metwpou <3359> autou <846> h <2228> epi <1909> thn <3588> ceira <5495> autou <846>

14:10 kai <2532> autov <846> pietai <4095> (5695) ek <1537> tou <3588> oinou <3631> tou <3588> yumou <2372> tou <3588> yeou <2316> tou <3588> kekerasmenou <2767> (5772) akratou <194> en <1722> tw <3588> pothriw <4221> thv <3588> orghv <3709> autou <846> kai <2532> basanisyhsetai <928> (5701) en <1722> puri <4442> kai <2532> yeiw <2303> enwpion <1799> aggelwn <32> agiwn <40> kai <2532> enwpion <1799> tou <3588> arniou <721>

14:11 kai <2532> o <3588> kapnov <2586> tou <3588> basanismou <929> autwn <846> eiv <1519> aiwnav <165> aiwnwn <165> anabainei <305> (5719) kai <2532> ouk <3756> ecousin <2192> (5719) anapausin <372> hmerav <2250> kai <2532> nuktov <3571> oi <3588> proskunountev <4352> (5723) to <3588> yhrion <2342> kai <2532> thn <3588> eikona <1504> autou <846> kai <2532> ei <1487> tiv <5100> lambanei <2983> (5719) to <3588> caragma <5480> tou <3588> onomatov <3686> autou <846>

14:12 wde <5602> h <3588> upomonh <5281> twn <3588> agiwn <40> estin <1510> (5748) oi <3588> thrountev <5083> (5723) tav <3588> entolav <1785> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> thn <3588> pistin <4102> ihsou <2424>

14:13 kai <2532> hkousa <191> (5656) fwnhv <5456> ek <1537> tou <3588> ouranou <3772> legoushv <3004> (5723) graqon <1125> (5657) makarioi <3107> oi <3588> nekroi <3498> oi <3588> en <1722> kuriw <2962> apoynhskontev <599> (5723) ap <575> arti <737> nai <3483> legei <3004> (5719) to <3588> pneuma <4151> ina <2443> anapahsontai <373> (5691) ek <1537> twn <3588> kopwn <2873> autwn <846> ta <3588> gar <1063> erga <2041> autwn <846> akolouyei <190> (5719) met <3326> autwn <846>TIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org