NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 13:1-18

13:1 (12-18) kai <2532> estayh <2476> (5681) epi <1909> thn <3588> ammon <285> thv <3588> yalasshv <2281> (13-1) kai <2532> eidon <3708> (5627) ek <1537> thv <3588> yalasshv <2281> yhrion <2342> anabainon <305> (5723) econ <2192> (5723) kerata <2768> deka <1176> kai <2532> kefalav <2776> epta <2033> kai <2532> epi <1909> twn <3588> keratwn <2768> autou <846> deka <1176> diadhmata <1238> kai <2532> epi <1909> tav <3588> kefalav <2776> autou <846> onomata <3686> blasfhmiav <988>

13:2 kai <2532> to <3588> yhrion <2342> o <3739> eidon <1492> (5627) hn <1510> (5713) omoion <3664> pardalei <3917> kai <2532> oi <3588> podev <4228> autou <846> wv <5613> arkou <715> kai <2532> to <3588> stoma <4750> autou <846> wv <5613> stoma <4750> leontov <3023> kai <2532> edwken <1325> (5656) autw <846> o <3588> drakwn <1404> thn <3588> dunamin <1411> autou <846> kai <2532> ton <3588> yronon <2362> autou <846> kai <2532> exousian <1849> megalhn <3173>

13:3 kai <2532> mian <1520> ek <1537> twn <3588> kefalwn <2776> autou <846> wv <5613> esfagmenhn <4969> (5772) eiv <1519> yanaton <2288> kai <2532> h <3588> plhgh <4127> tou <3588> yanatou <2288> autou <846> eyerapeuyh <2323> (5681) kai <2532> eyaumasyh <2296> (5681) olh <3650> h <3588> gh <1093> opisw <3694> tou <3588> yhriou <2342>

13:4 kai <2532> prosekunhsan <4352> (5656) tw <3588> drakonti <1404> oti <3754> edwken <1325> (5656) thn <3588> exousian <1849> tw <3588> yhriw <2342> kai <2532> prosekunhsan <4352> (5656) tw <3588> yhriw <2342> legontev <3004> (5723) tiv <5101> omoiov <3664> tw <3588> yhriw <2342> kai <2532> tiv <5101> dunatai <1410> (5736) polemhsai <4170> (5658) met <3326> autou <846>

13:5 kai <2532> edoyh <1325> (5681) autw <846> stoma <4750> laloun <2980> (5723) megala <3173> kai <2532> blasfhmiav <988> kai <2532> edoyh <1325> (5681) autw <846> exousia <1849> poihsai <4160> (5658) mhnav <3376> tesserakonta <5062> [kai] <2532> duo <1417>

13:6 kai <2532> hnoixen <455> (5656) to <3588> stoma <4750> autou <846> eiv <1519> blasfhmiav <988> prov <4314> ton <3588> yeon <2316> blasfhmhsai <987> (5658) to <3588> onoma <3686> autou <846> kai <2532> thn <3588> skhnhn <4633> autou <846> touv <3588> en <1722> tw <3588> ouranw <3772> skhnountav <4637> (5723)

13:7 [kai <2532> edoyh <1325> (5681) autw <846> poihsai <4160> (5658) polemon <4171> meta <3326> twn <3588> agiwn <40> kai <2532> nikhsai <3528> (5658) autouv] <846> kai <2532> edoyh <1325> (5681) autw <846> exousia <1849> epi <1909> pasan <3956> fulhn <5443> kai <2532> laon <2992> kai <2532> glwssan <1100> kai <2532> eynov <1484>

13:8 kai <2532> proskunhsousin <4352> (5692) auton <846> pantev <3956> oi <3588> katoikountev <2730> (5723) epi <1909> thv <3588> ghv <1093> ou <3756> ou <3756> gegraptai <1125> (5769) to <3588> onoma <3686> autou <846> en <1722> tw <3588> bibliw <975> thv <3588> zwhv <2222> tou <3588> arniou <721> tou <3588> esfagmenou <4969> (5772) apo <575> katabolhv <2602> kosmou <2889>

13:9 ei <1487> tiv <5100> ecei <2192> (5719) ouv <3775> akousatw <191> (5657)

13:10 ei <1487> tiv <5100> eiv <1519> aicmalwsian <161> eiv <1519> aicmalwsian <161> upagei <5217> (5719) ei <1487> tiv <5100> en <1722> macairh <3162> apoktenei <615> (5719) dei <1163> (5904) auton <846> en <1722> macairh <3162> apoktanyhnai <615> (5683) wde <5602> estin <1510> (5748) h <3588> upomonh <5281> kai <2532> h <3588> pistiv <4102> twn <3588> agiwn <40>

13:11 kai <2532> eidon <1492> (5627) allo <243> yhrion <2342> anabainon <305> (5723) ek <1537> thv <3588> ghv <1093> kai <2532> eicen <2192> (5707) kerata <2768> duo <1417> omoia <3664> arniw <721> kai <2532> elalei <2980> (5707) wv <5613> drakwn <1404>

13:12 kai <2532> thn <3588> exousian <1849> tou <3588> prwtou <4413> yhriou <2342> pasan <3956> poiei <4160> (5719) enwpion <1799> autou <846> kai <2532> poiei <4160> (5719) thn <3588> ghn <1093> kai <2532> touv <3588> en <1722> auth <846> katoikountav <2730> (5723) ina <2443> proskunhsousin <4352> (5692) to <3588> yhrion <2342> to <3588> prwton <4413> ou <3739> eyerapeuyh <2323> (5681) h <3588> plhgh <4127> tou <3588> yanatou <2288> autou <846>

13:13 kai <2532> poiei <4160> (5719) shmeia <4592> megala <3173> ina <2443> kai <2532> pur <4442> poih <4160> (5725) ek <1537> tou <3588> ouranou <3772> katabainein <2597> (5721) eiv <1519> thn <3588> ghn <1093> enwpion <1799> twn <3588> anyrwpwn <444>

13:14 kai <2532> plana <4105> (5719) touv <3588> katoikountav <2730> (5723) epi <1909> thv <3588> ghv <1093> dia <1223> ta <3588> shmeia <4592> a <3739> edoyh <1325> (5681) autw <846> poihsai <4160> (5658) enwpion <1799> tou <3588> yhriou <2342> legwn <3004> (5723) toiv <3588> katoikousin <2730> (5723) epi <1909> thv <3588> ghv <1093> poihsai <4160> (5658) eikona <1504> tw <3588> yhriw <2342> ov <3739> ecei <2192> (5719) thn <3588> plhghn <4127> thv <3588> macairhv <3162> kai <2532> ezhsen <2198> (5656)

13:15 kai <2532> edoyh <1325> (5681) auth <846> dounai <1325> (5629) pneuma <4151> th <3588> eikoni <1504> tou <3588> yhriou <2342> ina <2443> kai <2532> lalhsh <2980> (5661) h <3588> eikwn <1504> tou <3588> yhriou <2342> kai <2532> poihsh <4160> (5661) [ina] <2443> osoi <3745> ean <1437> mh <3361> proskunhswsin <4352> (5661) th <3588> eikoni <1504> tou <3588> yhriou <2342> apoktanywsin <615> (5686)

13:16 kai <2532> poiei <4160> (5719) pantav <3956> touv <3588> mikrouv <3398> kai <2532> touv <3588> megalouv <3173> kai <2532> touv <3588> plousiouv <4145> kai <2532> touv <3588> ptwcouv <4434> kai <2532> touv <3588> eleuyerouv <1658> kai <2532> touv <3588> doulouv <1401> ina <2443> dwsin <1325> (5632) autoiv <846> caragma <5480> epi <1909> thv <3588> ceirov <5495> autwn <846> thv <3588> dexiav <1188> h <2228> epi <1909> to <3588> metwpon <3359> autwn <846>

13:17 [kai] <2532> ina <2443> mh <3361> tiv <5100> dunhtai <1410> (5741) agorasai <59> (5658) h <2228> pwlhsai <4453> (5658) ei <1487> mh <3361> o <3588> ecwn <2192> (5723) to <3588> caragma <5480> to <3588> onoma <3686> tou <3588> yhriou <2342> h <2228> ton <3588> ariymon <706> tou <3588> onomatov <3686> autou <846>

13:18 wde <5602> h <3588> sofia <4678> estin <1510> (5748) o <3588> ecwn <2192> (5723) noun <3563> qhfisatw <5585> (5657) ton <3588> ariymon <706> tou <3588> yhriou <2342> ariymov <706> gar <1063> anyrwpou <444> estin <1510> (5748) kai <2532> o <3588> ariymov <706> autou <846> exakosioi <1812> exhkonta <1835> ex <1803>TIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org