NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 9:3-4

9:3 kai <2532> ek <1537> tou <3588> kapnou <2586> exhlyon <1831> (5627) akridev <200> eiv <1519> thn <3588> ghn <1093> kai <2532> edoyh <1325> (5681) autaiv <846> exousia <1849> wv <5613> ecousin <2192> (5719) exousian <1849> oi <3588> skorpioi <4651> thv <3588> ghv <1093>

9:4 kai <2532> erreyh <4483> (5681) autaiv <846> ina <2443> mh <3361> adikhsousin <91> (5692) ton <3588> corton <5528> thv <3588> ghv <1093> oude <3761> pan <3956> clwron <5515> oude <3761> pan <3956> dendron <1186> ei <1487> mh <3361> touv <3588> anyrwpouv <444> oitinev <3748> ouk <3756> ecousin <2192> (5719) thn <3588> sfragida <4973> tou <3588> yeou <2316> epi <1909> twn <3588> metwpwn <3359>TIP #23: Use the Download Page to copy the NET Bible to your desktop or favorite Bible Software. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org