NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 8:3-5

8:3 kai <2532> allov <243> aggelov <32> hlyen <2064> (5627) kai <2532> estayh <2476> (5681) epi <1909> tou <3588> yusiasthriou <2379> ecwn <2192> (5723) libanwton <3031> crusoun <5552> kai <2532> edoyh <1325> (5681) autw <846> yumiamata <2368> polla <4183> ina <2443> dwsei <1325> (5692) taiv <3588> proseucaiv <4335> twn <3588> agiwn <40> pantwn <3956> epi <1909> to <3588> yusiasthrion <2379> to <3588> crusoun <5552> to <3588> enwpion <1799> tou <3588> yronou <2362>

8:4 kai <2532> anebh <305> (5627) o <3588> kapnov <2586> twn <3588> yumiamatwn <2368> taiv <3588> proseucaiv <4335> twn <3588> agiwn <40> ek <1537> ceirov <5495> tou <3588> aggelou <32> enwpion <1799> tou <3588> yeou <2316>

8:5 kai <2532> eilhfen <2983> (5758) o <3588> aggelov <32> ton <3588> libanwton <3031> kai <2532> egemisen <1072> (5656) auton <846> ek <1537> tou <3588> purov <4442> tou <3588> yusiasthriou <2379> kai <2532> ebalen <906> (5627) eiv <1519> thn <3588> ghn <1093> kai <2532> egenonto <1096> (5633) brontai <1027> kai <2532> fwnai <5456> kai <2532> astrapai <796> kai <2532> seismov <4578>TIP #13: Chapter View to explore chapters; Verse View for analyzing verses; Passage View for displaying list of verses. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org