NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 7:16-17

7:16 ou <3756> peinasousin <3983> (5692) eti <2089> oude <3761> diqhsousin <1372> (5692) eti <2089> oude <3761> mh <3361> pesh <4098> (5632) ep <1909> autouv <846> o <3588> hliov <2246> oude <3761> pan <3956> kauma <2738>

7:17 oti <3754> to <3588> arnion <721> to <3588> ana <303> meson <3319> tou <3588> yronou <2362> poimanei <4165> (5692) autouv <846> kai <2532> odhghsei <3594> (5692) autouv <846> epi <1909> zwhv <2222> phgav <4077> udatwn <5204> kai <2532> exaleiqei <1813> (5692) o <3588> yeov <2316> pan <3956> dakruon <1144> ek <1537> twn <3588> ofyalmwn <3788> autwn <846>TIP #13: Chapter View to explore chapters; Verse View for analyzing verses; Passage View for displaying list of verses. [ALL]
created in 0.04 seconds
powered by bible.org