NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 6:15-16

6:15 kai <2532> oi <3588> basileiv <935> thv <3588> ghv <1093> kai <2532> oi <3588> megistanev <3175> kai <2532> oi <3588> ciliarcoi <5506> kai <2532> oi <3588> plousioi <4145> kai <2532> oi <3588> iscuroi <2478> kai <2532> pav <3956> doulov <1401> kai <2532> eleuyerov <1658> ekruqan <2928> (5656) eautouv <1438> eiv <1519> ta <3588> sphlaia <4693> kai <2532> eiv <1519> tav <3588> petrav <4073> twn <3588> orewn <3735>

6:16 kai <2532> legousin <3004> (5719) toiv <3588> oresin <3735> kai <2532> taiv <3588> petraiv <4073> pesete <4098> (5628) ef <1909> hmav <2248> kai <2532> kruqate <2928> (5657) hmav <2248> apo <575> proswpou <4383> tou <3588> kayhmenou <2521> (5740) epi <1909> tou <3588> yronou <2362> kai <2532> apo <575> thv <3588> orghv <3709> tou <3588> arniou <721>TIP #06: On Bible View and Passage View, drag the yellow bar to adjust your screen. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org