NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 4:7-9

4:7 kai <2532> to <3588> zwon <2226> to <3588> prwton <4413> omoion <3664> leonti <3023> kai <2532> to <3588> deuteron <1208> zwon <2226> omoion <3664> moscw <3448> kai <2532> to <3588> triton <5154> zwon <2226> ecwn <2192> (5723) to <3588> proswpon <4383> wv <5613> anyrwpou <444> kai <2532> to <3588> tetarton <5067> zwon <2226> omoion <3664> aetw <105> petomenw <4072> (5740)

4:8 kai <2532> ta <3588> tessara <5064> zwa <2226> en <1520> kay <2596> en <1520> autwn <846> ecwn <2192> (5723) ana <303> pterugav <4420> ex <1803> kukloyen <2943> kai <2532> eswyen <2081> gemousin <1073> (5719) ofyalmwn <3788> kai <2532> anapausin <372> ouk <3756> ecousin <2192> (5719) hmerav <2250> kai <2532> nuktov <3571> legontev <3004> (5723) agiov <40> agiov <40> agiov <40> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> o <3588> pantokratwr <3841> o <3588> hn <1510> (5713) kai <2532> o <3588> wn <1510> (5752) kai <2532> o <3588> ercomenov <2064> (5740)

4:9 kai <2532> otan <3752> dwsousin <1325> (5692) ta <3588> zwa <2226> doxan <1391> kai <2532> timhn <5092> kai <2532> eucaristian <2169> tw <3588> kayhmenw <2521> (5740) epi <1909> tou <3588> yronou <2362> tw <3588> zwnti <2198> (5723) eiv <1519> touv <3588> aiwnav <165> twn <3588> aiwnwn <165>TIP #13: Chapter View to explore chapters; Verse View for analyzing verses; Passage View for displaying list of verses. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org