NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 4:6-7

4:6 kai <2532> enwpion <1799> tou <3588> yronou <2362> wv <5613> yalassa <2281> ualinh <5193> omoia <3664> krustallw <2930> kai <2532> en <1722> mesw <3319> tou <3588> yronou <2362> kai <2532> kuklw <2945> tou <3588> yronou <2362> tessara <5064> zwa <2226> gemonta <1073> (5723) ofyalmwn <3788> emprosyen <1715> kai <2532> opisyen <3693>

4:7 kai <2532> to <3588> zwon <2226> to <3588> prwton <4413> omoion <3664> leonti <3023> kai <2532> to <3588> deuteron <1208> zwon <2226> omoion <3664> moscw <3448> kai <2532> to <3588> triton <5154> zwon <2226> ecwn <2192> (5723) to <3588> proswpon <4383> wv <5613> anyrwpou <444> kai <2532> to <3588> tetarton <5067> zwon <2226> omoion <3664> aetw <105> petomenw <4072> (5740)TIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org