NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 4:3

4:3 kai <2532> o <3588> kayhmenov <2521> (5740) omoiov <3664> orasei <3706> liyw <3037> iaspidi <2393> kai <2532> sardiw <4556> kai <2532> iriv <2463> kukloyen <2943> tou <3588> yronou <2362> omoiov <3664> orasei <3706> smaragdinw <4664>

Revelation 4:6

4:6 kai <2532> enwpion <1799> tou <3588> yronou <2362> wv <5613> yalassa <2281> ualinh <5193> omoia <3664> krustallw <2930> kai <2532> en <1722> mesw <3319> tou <3588> yronou <2362> kai <2532> kuklw <2945> tou <3588> yronou <2362> tessara <5064> zwa <2226> gemonta <1073> (5723) ofyalmwn <3788> emprosyen <1715> kai <2532> opisyen <3693>TIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org