NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 2:7

2:7 o <3588> ecwn <2192> (5723) ouv <3775> akousatw <191> (5657) ti <5101> to <3588> pneuma <4151> legei <3004> (5719) taiv <3588> ekklhsiaiv <1577> tw <3588> nikwnti <3528> (5723) dwsw <1325> (5692) autw <846> fagein <5315> (5629) ek <1537> tou <3588> xulou <3586> thv <3588> zwhv <2222> o <3739> estin <1510> (5748) en <1722> tw <3588> paradeisw <3857> tou <3588> yeou <2316>

Revelation 2:11

2:11 o <3588> ecwn <2192> (5723) ouv <3775> akousatw <191> (5657) ti <5101> to <3588> pneuma <4151> legei <3004> (5719) taiv <3588> ekklhsiaiv <1577> o <3588> nikwn <3528> (5723) ou <3756> mh <3361> adikhyh <91> (5686) ek <1537> tou <3588> yanatou <2288> tou <3588> deuterou <1208>

Revelation 2:17

2:17 o <3588> ecwn <2192> (5723) ouv <3775> akousatw <191> (5657) ti <5101> to <3588> pneuma <4151> legei <3004> (5719) taiv <3588> ekklhsiaiv <1577> tw <3588> nikwnti <3528> (5723) dwsw <1325> (5692) autw <846> tou <3588> manna <3131> tou <3588> kekrummenou <2928> (5772) kai <2532> dwsw <1325> (5692) autw <846> qhfon <5586> leukhn <3022> kai <2532> epi <1909> thn <3588> qhfon <5586> onoma <3686> kainon <2537> gegrammenon <1125> (5772) o <3739> oudeiv <3762> oiden <1492> (5758) ei <1487> mh <3361> o <3588> lambanwn <2983> (5723)

Revelation 2:29

2:29 o <3588> ecwn <2192> (5723) ouv <3775> akousatw <191> (5657) ti <5101> to <3588> pneuma <4151> legei <3004> (5719) taiv <3588> ekklhsiaiv <1577>TIP #13: Chapter View to explore chapters; Verse View for analyzing verses; Passage View for displaying list of verses. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org