NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 2:14

2:14 all <235> ecw <2192> (5719) kata <2596> sou <4675> oliga <3641> oti <3754> eceiv <2192> (5719) ekei <1563> kratountav <2902> (5723) thn <3588> didachn <1322> balaam <903> ov <3739> edidasken <1321> (5707) tw <3588> balak <904> balein <906> (5629) skandalon <4625> enwpion <1799> twn <3588> uiwn <5207> israhl <2474> fagein <5315> (5629) eidwloyuta <1494> kai <2532> porneusai <4203> (5658)

Revelation 2:20

2:20 alla <235> ecw <2192> (5719) kata <2596> sou <4675> oti <3754> afeiv <863> (5719) thn <3588> gunaika <1135> iezabel <2403> h <3588> legousa <3004> (5723) eauthn <1438> profhtin <4398> kai <2532> didaskei <1321> (5719) kai <2532> plana <4105> (5719) touv <3588> emouv <1700> doulouv <1401> porneusai <4203> (5658) kai <2532> fagein <2068> (5629) eidwloyuta <1494>TIP #23: Use the Download Page to copy the NET Bible to your desktop or favorite Bible Software. [ALL]
created in 0.04 seconds
powered by bible.org