NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 22:18-19

22:18 marturw <3140> (5719) egw <1473> panti <3839> tw <3588> akouonti <191> (5723) touv <3588> logouv <3056> thv <3588> profhteiav <4394> tou <3588> bibliou <975> toutou <5127> ean <1437> tiv <5100> epiyh <2007> (5632) ep <1909> auta <846> epiyhsei <2007> (5692) o <3588> yeov <2316> ep <1909> auton <846> tav <3588> plhgav <4127> tav <3588> gegrammenav <1125> (5772) en <1722> tw <3588> bibliw <975> toutw <5129>

22:19 kai <2532> ean <1437> tiv <5100> afelh <851> (5632) apo <575> twn <3588> logwn <3056> tou <3588> bibliou <975> thv <3588> profhteiav <4394> tauthv <3778> afelei <851> (5687) o <3588> yeov <2316> to <3588> merov <3313> autou <846> apo <575> tou <3588> xulou <3586> thv <3588> zwhv <2222> kai <2532> ek <1537> thv <3588> polewv <4172> thv <3588> agiav <40> twn <3588> gegrammenwn <1125> (5772) en <1722> tw <3588> bibliw <975> toutw <5129>TIP #01: Welcome to the NEXT Bible Web Interface and Study System!! [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org