NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 22:11-12

22:11 o <3588> adikwn <91> (5723) adikhsatw <91> (5657) eti <2089> kai <2532> o <3588> ruparov <4508> rupanyhtw <4510> (5682) eti <2089> kai <2532> o <3588> dikaiov <1342> dikaiosunhn <1343> poihsatw <4160> (5657) eti <2089> kai <2532> o <3588> agiov <40> agiasyhtw <37> (5682) eti <2089>

22:12 idou <2400> (5628) ercomai <2064> (5736) tacu <5035> kai <2532> o <3588> misyov <3408> mou <3450> met <3326> emou <1700> apodounai <591> (5629) ekastw <1538> wv <5613> to <3588> ergon <2041> estin <1510> (5748) autou <846>TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org