NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 22:1-5

22:1 kai <2532> edeixen <1166> (5656) moi <3427> potamon <4215> udatov <5204> zwhv <2222> lampron <2986> wv <5613> krustallon <2930> ekporeuomenon <1607> (5740) ek <1537> tou <3588> yronou <2362> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> tou <3588> arniou <721>

22:2 en <1722> mesw <3319> thv <3588> plateiav <4113> authv <846> kai <2532> tou <3588> potamou <4215> enteuyen <1782> kai <2532> ekeiyen <1564> xulon <3586> zwhv <2222> poioun <4160> (5723) karpouv <2590> dwdeka <1427> kata <2596> mhna <3376> ekaston <1538> apodidoun <591> (5723) ton <3588> karpon <2590> autou <846> kai <2532> ta <3588> fulla <5444> tou <3588> xulou <3586> eiv <1519> yerapeian <2322> twn <3588> eynwn <1484>

22:3 kai <2532> pan <3956> katayema <2652> ouk <3756> estai <1510> (5704) eti <2089> kai <2532> o <3588> yronov <2362> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> tou <3588> arniou <721> en <1722> auth <846> estai <1510> (5704) kai <2532> oi <3588> douloi <1401> autou <846> latreusousin <3000> (5692) autw <846>

22:4 kai <2532> oqontai <3700> (5695) to <3588> proswpon <4383> autou <846> kai <2532> to <3588> onoma <3686> autou <846> epi <1909> twn <3588> metwpwn <3359> autwn <846>

22:5 kai <2532> nux <3571> ouk <3756> estai <1510> (5704) eti <2089> kai <2532> ouk <3756> ecousin <2192> (5719) creian <5532> fwtov <5457> lucnou <3088> kai <2532> fwv <5457> hliou <2246> oti <3754> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> fwtisei <5461> (5692) [ep] <1909> autouv <846> kai <2532> basileusousin <936> (5692) eiv <1519> touv <3588> aiwnav <165> twn <3588> aiwnwn <165>TIP #13: Chapter View to explore chapters; Verse View for analyzing verses; Passage View for displaying list of verses. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org