NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 22:1

22:1 kai <2532> edeixen <1166> (5656) moi <3427> potamon <4215> udatov <5204> zwhv <2222> lampron <2986> wv <5613> krustallon <2930> ekporeuomenon <1607> (5740) ek <1537> tou <3588> yronou <2362> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> tou <3588> arniou <721>

Revelation 22:11

22:11 o <3588> adikwn <91> (5723) adikhsatw <91> (5657) eti <2089> kai <2532> o <3588> ruparov <4508> rupanyhtw <4510> (5682) eti <2089> kai <2532> o <3588> dikaiov <1342> dikaiosunhn <1343> poihsatw <4160> (5657) eti <2089> kai <2532> o <3588> agiov <40> agiasyhtw <37> (5682) eti <2089>TIP #01: Welcome to the NEXT Bible Web Interface and Study System!! [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org