NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 1:4

1:4 iwannhv <2491> taiv <3588> epta <2033> ekklhsiaiv <1577> taiv <3588> en <1722> th <3588> asia <773> cariv <5485> umin <5213> kai <2532> eirhnh <1515> apo <575> o <3588> wn <1510> (5752) kai <2532> o <3588> hn <1510> (5713) kai <2532> o <3588> ercomenov <2064> (5740) kai <2532> apo <575> twn <3588> epta <2033> pneumatwn <4151> a <3739> enwpion <1799> tou <3588> yronou <2362> autou <846>

Revelation 1:9

1:9 egw <1473> iwannhv <2491> o <3588> adelfov <80> umwn <5216> kai <2532> sugkoinwnov <4791> en <1722> th <3588> yliqei <2347> kai <2532> basileia <932> kai <2532> upomonh <5281> en <1722> ihsou <2424> egenomhn <1096> (5633) en <1722> th <3588> nhsw <3520> th <3588> kaloumenh <2564> (5746) patmw <3963> dia <1223> ton <3588> logon <3056> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> thn <3588> marturian <3141> ihsou <2424>TIP #08: Use the Strong Number links to learn about the original Hebrew and Greek text. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org