NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 1:1

1:1 apokaluqiv <602> ihsou <2424> cristou <5547> hn <3739> edwken <1325> (5656) autw <846> o <3588> yeov <2316> deixai <1166> (5658) toiv <3588> douloiv <1401> autou <846> a <3739> dei <1163> (5904) genesyai <1096> (5635) en <1722> tacei <5034> kai <2532> eshmanen <4591> (5656) aposteilav <649> (5660) dia <1223> tou <3588> aggelou <32> autou <846> tw <3588> doulw <1401> autou <846> iwannh <2491>

Revelation 22:16

22:16 egw <1473> ihsouv <2424> epemqa <3992> (5656) ton <3588> aggelon <32> mou <3450> marturhsai <3140> (5658) umin <5213> tauta <5023> epi <1909> taiv <3588> ekklhsiaiv <1577> egw <1473> eimi <1510> (5748) h <3588> riza <4491> kai <2532> to <3588> genov <1085> dauid <1138> o <3588> asthr <792> o <3588> lamprov <2986> o <3588> prwinov <4407>TIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org