NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 1:15

1:15 kai <2532> oi <3588> podev <4228> autou <846> omoioi <3664> calkolibanw <5474> wv <5613> en <1722> kaminw <2575> pepurwmenhv <4448> (5772) kai <2532> h <3588> fwnh <5456> autou <846> wv <5613> fwnh <5456> udatwn <5204> pollwn <4183>

Revelation 14:2

14:2 kai <2532> hkousa <191> (5656) fwnhn <5456> ek <1537> tou <3588> ouranou <3772> wv <5613> fwnhn <5456> udatwn <5204> pollwn <4183> kai <2532> wv <5613> fwnhn <5456> bronthv <1027> megalhv <3173> kai <2532> h <3588> fwnh <5456> hn <3739> hkousa <191> (5656) wv <5613> kiyarwdwn <2790> kiyarizontwn <2789> (5723) en <1722> taiv <3588> kiyaraiv <2788> autwn <846>

Revelation 19:6

19:6 kai <2532> hkousa <191> (5656) wv <5613> fwnhn <5456> oclou <3793> pollou <4183> kai <2532> wv <5613> fwnhn <5456> udatwn <5204> pollwn <4183> kai <2532> wv <5613> fwnhn <5456> brontwn <1027> iscurwn <2478> legontwn <3004> (5723) allhlouia <239> oti <3754> ebasileusen <936> (5656) kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> [hmwn] <2257> o <3588> pantokratwr <3841>TIP #01: Welcome to the NEXT Bible Web Interface and Study System!! [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org