NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 1:13-16

1:13 kai <2532> en <1722> mesw <3319> twn <3588> lucniwn <3087> omoion <3664> uion <5207> anyrwpou <444> endedumenon <1746> (5765) podhrh <4158> kai <2532> periezwsmenon <4024> (5772) prov <4314> toiv <3588> mastoiv <3149> zwnhn <2223> crusan <5552>

1:14 h <3588> de <1161> kefalh <2776> autou <846> kai <2532> ai <3588> tricev <2359> leukai <3022> wv <5613> erion <2053> leukon <3022> wv <5613> ciwn <5510> kai <2532> oi <3588> ofyalmoi <3788> autou <846> wv <5613> flox <5395> purov <4442>

1:15 kai <2532> oi <3588> podev <4228> autou <846> omoioi <3664> calkolibanw <5474> wv <5613> en <1722> kaminw <2575> pepurwmenhv <4448> (5772) kai <2532> h <3588> fwnh <5456> autou <846> wv <5613> fwnh <5456> udatwn <5204> pollwn <4183>

1:16 kai <2532> ecwn <2192> (5723) en <1722> th <3588> dexia <1188> ceiri <5495> autou <846> asterav <792> epta <2033> kai <2532> ek <1537> tou <3588> stomatov <4750> autou <846> romfaia <4501> distomov <1366> oxeia <3691> ekporeuomenh <1607> (5740) kai <2532> h <3588> oqiv <3799> autou <846> wv <5613> o <3588> hliov <2246> fainei <5316> (5719) en <1722> th <3588> dunamei <1411> autou <846>TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org