NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 19:7-9

19:7 cairwmen <5463> (5725) kai <2532> agalliwmen <21> (5725) kai <2532> dwsomen <1325> (5692) thn <3588> doxan <1391> autw <846> oti <3754> hlyen <2064> (5627) o <3588> gamov <1062> tou <3588> arniou <721> kai <2532> h <3588> gunh <1135> autou <846> htoimasen <2090> (5656) eauthn <1438>

19:8 kai <2532> edoyh <1325> (5681) auth <846> ina <2443> peribalhtai <4016> (5643) bussinon <1039> lampron <2986> kayaron <2513> to <3588> gar <1063> bussinon <1039> ta <3588> dikaiwmata <1345> twn <3588> agiwn <40> estin <1510> (5748)

19:9 kai <2532> legei <3004> (5719) moi <3427> graqon <1125> (5657) makarioi <3107> oi <3588> eiv <1519> to <3588> deipnon <1173> tou <3588> gamou <1062> tou <3588> arniou <721> keklhmenoi <2564> (5772) kai <2532> legei <3004> (5719) moi <3427> outoi <3778> oi <3588> logoi <3056> alhyinoi <228> tou <3588> yeou <2316> eisin <1510> (5748)TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org