NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 18:9-10

18:9 kai <2532> klausousin <2799> (5692) kai <2532> koqontai <2875> (5695) ep <1909> authn <846> oi <3588> basileiv <935> thv <3588> ghv <1093> oi <3588> met <3326> authv <846> porneusantev <4203> (5660) kai <2532> strhniasantev <4763> (5660) otan <3752> blepwsin <991> (5725) ton <3588> kapnon <2586> thv <3588> purwsewv <4451> authv <846>

18:10 apo <575> makroyen <3113> esthkotev <2476> (5761) dia <1223> ton <3588> fobon <5401> tou <3588> basanismou <929> authv <846> legontev <3004> (5723) ouai <3759> ouai <3759> h <3588> poliv <4172> h <3588> megalh <3173> babulwn <897> h <3588> poliv <4172> h <3588> iscura <2478> oti <3754> mia <1520> wra <5610> hlyen <2064> (5627) h <3588> krisiv <2920> sou <4675>



TIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org