NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 18:7-8

18:7 osa <3745> edoxasen <1392> (5656) authn <846> kai <2532> estrhniasen <4763> (5656) tosouton <5118> dote <1325> (5628) auth <846> basanismon <929> kai <2532> penyov <3997> oti <3754> en <1722> th <3588> kardia <2588> authv <846> legei <3004> (5719) oti <3754> kayhmai <2521> (5736) basilissa <938> kai <2532> chra <5503> ouk <3756> eimi <1510> (5748) kai <2532> penyov <3997> ou <3756> mh <3361> idw <1492> (5632)

18:8 dia <1223> touto <5124> en <1722> mia <1520> hmera <2250> hxousin <2240> (5692) ai <3588> plhgai <4127> authv <846> yanatov <2288> kai <2532> penyov <3997> kai <2532> limov <3042> kai <2532> en <1722> puri <4442> katakauyhsetai <2618> (5701) oti <3754> iscurov <2478> [kuriov] <2962> o <3588> yeov <2316> o <3588> krinav <2919> (5660) authn <846>TIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org