NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 18:20-24

18:20 eufrainou <2165> (5744) ep <1909> auth <846> ourane <3772> kai <2532> oi <3588> agioi <40> kai <2532> oi <3588> apostoloi <652> kai <2532> oi <3588> profhtai <4396> oti <3754> ekrinen <2919> (5656) o <3588> yeov <2316> to <3588> krima <2917> umwn <5216> ex <1537> authv <846>

18:21 kai <2532> hren <142> (5656) eiv <1520> aggelov <32> iscurov <2478> liyon <3037> wv <5613> mulinon <3458> megan <3173> kai <2532> ebalen <906> (5627) eiv <1519> thn <3588> yalassan <2281> legwn <3004> (5723) outwv <3779> ormhmati <3731> blhyhsetai <906> (5701) babulwn <897> h <3588> megalh <3173> poliv <4172> kai <2532> ou <3756> mh <3361> eureyh <2147> (5686) eti <2089>

18:22 kai <2532> fwnh <5456> kiyarwdwn <2790> kai <2532> mousikwn <3451> kai <2532> aulhtwn <834> kai <2532> salpistwn <4538> ou <3756> mh <3361> akousyh <191> (5686) en <1722> soi <4671> eti <2089> kai <2532> pav <3956> tecnithv <5079> [pashv <3956> tecnhv] <5078> ou <3756> mh <3361> eureyh <2147> (5686) en <1722> soi <4671> eti <2089> kai <2532> fwnh <5456> mulou <3458> ou <3756> mh <3361> akousyh <191> (5686) en <1722> soi <4671> eti <2089>

18:23 kai <2532> fwv <5457> lucnou <3088> ou <3756> mh <3361> fanh <5316> (5652) en <1722> soi <4671> eti <2089> kai <2532> fwnh <5456> numfiou <3566> kai <2532> numfhv <3565> ou <3756> mh <3361> akousyh <191> (5686) en <1722> soi <4671> eti <2089> oti <3754> [oi] <3588> emporoi <1713> sou <4675> hsan <1510> (5713) oi <3588> megistanev <3175> thv <3588> ghv <1093> oti <3754> en <1722> th <3588> farmakeia <5331> sou <4675> eplanhyhsan <4105> (5681) panta <3956> ta <3588> eynh <1484>

18:24 kai <2532> en <1722> auth <846> aima <129> profhtwn <4396> kai <2532> agiwn <40> eureyh <2147> (5681) kai <2532> pantwn <3956> twn <3588> esfagmenwn <4969> (5772) epi <1909> thv <3588> ghv <1093>TIP #25: What tip would you like to see included here? Click "To report a problem/suggestion" on the bottom of page and tell us. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org