NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 17:1-6

17:1 kai <2532> hlyen <2064> (5627) eiv <1520> ek <1537> twn <3588> epta <2033> aggelwn <32> twn <3588> econtwn <2192> (5723) tav <3588> epta <2033> fialav <5357> kai <2532> elalhsen <2980> (5656) met <3326> emou <1700> legwn <3004> (5723) deuro <1204> (5773) deixw <1166> (5692) soi <4671> to <3588> krima <2917> thv <3588> pornhv <4204> thv <3588> megalhv <3173> thv <3588> kayhmenhv <2521> (5740) epi <1909> udatwn <5204> pollwn <4183>

17:2 mey <3326> hv <3739> eporneusan <4203> (5656) oi <3588> basileiv <935> thv <3588> ghv <1093> kai <2532> emeyusyhsan <3184> (5681) oi <3588> katoikountev <2730> (5723) thn <3588> ghn <1093> ek <1537> tou <3588> oinou <3631> thv <3588> porneiav <4202> authv <846>

17:3 kai <2532> aphnegken <667> (5656) me <3165> eiv <1519> erhmon <2048> en <1722> pneumati <4151> kai <2532> eidon <1492> (5627) gunaika <1135> kayhmenhn <2521> (5740) epi <1909> yhrion <2342> kokkinon <2847> gemonta <1073> (5723) onomata <3686> blasfhmiav <988> ecwn <2192> (5723) kefalav <2776> epta <2033> kai <2532> kerata <2768> deka <1176>

17:4 kai <2532> h <3588> gunh <1135> hn <1510> (5713) peribeblhmenh <4016> (5772) porfuroun <4210> kai <2532> kokkinon <2847> kai <2532> kecruswmenh <5558> (5772) crusiw <5553> kai <2532> liyw <3037> timiw <5093> kai <2532> margaritaiv <3135> ecousa <2192> (5723) pothrion <4221> crusoun <5552> en <1722> th <3588> ceiri <5495> authv <846> gemon <1073> (5723) bdelugmatwn <946> kai <2532> ta <3588> akayarta <169> thv <3588> porneiav <4202> authv <846>

17:5 kai <2532> epi <1909> to <3588> metwpon <3359> authv <846> onoma <3686> gegrammenon <1125> (5772) musthrion <3466> babulwn <897> h <3588> megalh <3173> h <3588> mhthr <3384> twn <3588> pornwn <4204> kai <2532> twn <3588> bdelugmatwn <946> thv <3588> ghv <1093>

17:6 kai <2532> eidon <1492> (5627) thn <3588> gunaika <1135> meyuousan <3184> (5723) ek <1537> tou <3588> aimatov <129> twn <3588> agiwn <40> kai <2532> ek <1537> tou <3588> aimatov <129> twn <3588> marturwn <3144> ihsou <2424> kai <2532> eyaumasa <2296> (5656) idwn <1492> (5631) authn <846> yauma <2295> mega <3173>TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org