NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 15:5-8

15:5 kai <2532> meta <3326> tauta <5023> eidon <1492> (5627) kai <2532> hnoigh <455> (5648) o <3588> naov <3485> thv <3588> skhnhv <4633> tou <3588> marturiou <3142> en <1722> tw <3588> ouranw <3772>

15:6 kai <2532> exhlyon <1831> (5627) oi <3588> epta <2033> aggeloi <32> [oi] <3588> econtev <2192> (5723) tav <3588> epta <2033> plhgav <4127> ek <1537> tou <3588> naou <3485> endedumenoi <1746> (5765) liyon <3037> kayaron <2513> lampron <2986> kai <2532> periezwsmenoi <4024> (5772) peri <4012> ta <3588> sthyh <4738> zwnav <2223> crusav <5552>

15:7 kai <2532> en <1520> ek <1537> twn <3588> tessarwn <5064> zwwn <2226> edwken <1325> (5656) toiv <3588> epta <2033> aggeloiv <32> epta <2033> fialav <5357> crusav <5552> gemousav <1073> (5723) tou <3588> yumou <2372> tou <3588> yeou <2316> tou <3588> zwntov <2198> (5723) eiv <1519> touv <3588> aiwnav <165> twn <3588> aiwnwn <165>

15:8 kai <2532> egemisyh <1072> (5681) o <3588> naov <3485> kapnou <2586> ek <1537> thv <3588> doxhv <1391> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> ek <1537> thv <3588> dunamewv <1411> autou <846> kai <2532> oudeiv <3762> edunato <1410> (5711) eiselyein <1525> (5629) eiv <1519> ton <3588> naon <3485> acri <891> telesywsin <5055> (5686) ai <3588> epta <2033> plhgai <4127> twn <3588> epta <2033> aggelwn <32>TIP #14: Use the Universal Search Box for either chapter, verse, references or word searches or Strong Numbers. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org