NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 14:1-5

14:1 kai <2532> eidon <1492> (5627) kai <2532> idou <2400> (5628) to <3588> arnion <721> estov <2476> (5756) epi <1909> to <3588> orov <3735> siwn <4622> kai <2532> met <3326> autou <846> ekaton <1540> tesserakonta <5062> tessarev <5064> ciliadev <5505> ecousai <2192> (5723) to <3588> onoma <3686> autou <846> kai <2532> to <3588> onoma <3686> tou <3588> patrov <3962> autou <846> gegrammenon <1125> (5772) epi <1909> twn <3588> metwpwn <3359> autwn <846>

14:2 kai <2532> hkousa <191> (5656) fwnhn <5456> ek <1537> tou <3588> ouranou <3772> wv <5613> fwnhn <5456> udatwn <5204> pollwn <4183> kai <2532> wv <5613> fwnhn <5456> bronthv <1027> megalhv <3173> kai <2532> h <3588> fwnh <5456> hn <3739> hkousa <191> (5656) wv <5613> kiyarwdwn <2790> kiyarizontwn <2789> (5723) en <1722> taiv <3588> kiyaraiv <2788> autwn <846>

14:3 kai <2532> adousin <103> (5719) wv <5613> wdhn <5603> kainhn <2537> enwpion <1799> tou <3588> yronou <2362> kai <2532> enwpion <1799> twn <3588> tessarwn <5064> zwwn <2226> kai <2532> twn <3588> presbuterwn <4245> kai <2532> oudeiv <3762> edunato <1410> (5711) mayein <3129> (5629) thn <3588> wdhn <5603> ei <1487> mh <3361> ai <3588> ekaton <1540> tesserakonta <5062> tessarev <5064> ciliadev <5505> oi <3588> hgorasmenoi <59> (5772) apo <575> thv <3588> ghv <1093>

14:4 outoi <3778> eisin <1510> (5748) oi <3739> meta <3326> gunaikwn <1135> ouk <3756> emolunyhsan <3435> (5681) paryenoi <3933> gar <1063> eisin <1510> (5748) outoi <3778> oi <3588> akolouyountev <190> (5723) tw <3588> arniw <721> opou <3699> an <302> upagei <5217> (5719) outoi <3778> hgorasyhsan <59> (5681) apo <575> twn <3588> anyrwpwn <444> aparch <536> tw <3588> yew <2316> kai <2532> tw <3588> arniw <721>

14:5 kai <2532> en <1722> tw <3588> stomati <4750> autwn <846> ouc <3756> eureyh <2147> (5681) qeudov <5579> amwmoi <299> eisin <1510> (5748)TIP #06: On Bible View and Passage View, drag the yellow bar to adjust your screen. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org