NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 13:5-6

13:5 kai <2532> edoyh <1325> (5681) autw <846> stoma <4750> laloun <2980> (5723) megala <3173> kai <2532> blasfhmiav <988> kai <2532> edoyh <1325> (5681) autw <846> exousia <1849> poihsai <4160> (5658) mhnav <3376> tesserakonta <5062> [kai] <2532> duo <1417>

13:6 kai <2532> hnoixen <455> (5656) to <3588> stoma <4750> autou <846> eiv <1519> blasfhmiav <988> prov <4314> ton <3588> yeon <2316> blasfhmhsai <987> (5658) to <3588> onoma <3686> autou <846> kai <2532> thn <3588> skhnhn <4633> autou <846> touv <3588> en <1722> tw <3588> ouranw <3772> skhnountav <4637> (5723)TIP #09: Tell your friends ... become a ministry partner ... use the NET Bible on your site. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org