NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 13:14-17

13:14 kai <2532> plana <4105> (5719) touv <3588> katoikountav <2730> (5723) epi <1909> thv <3588> ghv <1093> dia <1223> ta <3588> shmeia <4592> a <3739> edoyh <1325> (5681) autw <846> poihsai <4160> (5658) enwpion <1799> tou <3588> yhriou <2342> legwn <3004> (5723) toiv <3588> katoikousin <2730> (5723) epi <1909> thv <3588> ghv <1093> poihsai <4160> (5658) eikona <1504> tw <3588> yhriw <2342> ov <3739> ecei <2192> (5719) thn <3588> plhghn <4127> thv <3588> macairhv <3162> kai <2532> ezhsen <2198> (5656)

13:15 kai <2532> edoyh <1325> (5681) auth <846> dounai <1325> (5629) pneuma <4151> th <3588> eikoni <1504> tou <3588> yhriou <2342> ina <2443> kai <2532> lalhsh <2980> (5661) h <3588> eikwn <1504> tou <3588> yhriou <2342> kai <2532> poihsh <4160> (5661) [ina] <2443> osoi <3745> ean <1437> mh <3361> proskunhswsin <4352> (5661) th <3588> eikoni <1504> tou <3588> yhriou <2342> apoktanywsin <615> (5686)

13:16 kai <2532> poiei <4160> (5719) pantav <3956> touv <3588> mikrouv <3398> kai <2532> touv <3588> megalouv <3173> kai <2532> touv <3588> plousiouv <4145> kai <2532> touv <3588> ptwcouv <4434> kai <2532> touv <3588> eleuyerouv <1658> kai <2532> touv <3588> doulouv <1401> ina <2443> dwsin <1325> (5632) autoiv <846> caragma <5480> epi <1909> thv <3588> ceirov <5495> autwn <846> thv <3588> dexiav <1188> h <2228> epi <1909> to <3588> metwpon <3359> autwn <846>

13:17 [kai] <2532> ina <2443> mh <3361> tiv <5100> dunhtai <1410> (5741) agorasai <59> (5658) h <2228> pwlhsai <4453> (5658) ei <1487> mh <3361> o <3588> ecwn <2192> (5723) to <3588> caragma <5480> to <3588> onoma <3686> tou <3588> yhriou <2342> h <2228> ton <3588> ariymon <706> tou <3588> onomatov <3686> autou <846>TIP #05: Try Double Clicking on any word for instant search. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org