NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 13:12

13:12 kai <2532> thn <3588> exousian <1849> tou <3588> prwtou <4413> yhriou <2342> pasan <3956> poiei <4160> (5719) enwpion <1799> autou <846> kai <2532> poiei <4160> (5719) thn <3588> ghn <1093> kai <2532> touv <3588> en <1722> auth <846> katoikountav <2730> (5723) ina <2443> proskunhsousin <4352> (5692) to <3588> yhrion <2342> to <3588> prwton <4413> ou <3739> eyerapeuyh <2323> (5681) h <3588> plhgh <4127> tou <3588> yanatou <2288> autou <846>

Revelation 13:14

13:14 kai <2532> plana <4105> (5719) touv <3588> katoikountav <2730> (5723) epi <1909> thv <3588> ghv <1093> dia <1223> ta <3588> shmeia <4592> a <3739> edoyh <1325> (5681) autw <846> poihsai <4160> (5658) enwpion <1799> tou <3588> yhriou <2342> legwn <3004> (5723) toiv <3588> katoikousin <2730> (5723) epi <1909> thv <3588> ghv <1093> poihsai <4160> (5658) eikona <1504> tw <3588> yhriw <2342> ov <3739> ecei <2192> (5719) thn <3588> plhghn <4127> thv <3588> macairhv <3162> kai <2532> ezhsen <2198> (5656)

Revelation 19:20

19:20 kai <2532> epiasyh <4084> (5681) to <3588> yhrion <2342> kai <2532> met <3326> autou <846> o <3588> qeudoprofhthv <5578> o <3588> poihsav <4160> (5660) ta <3588> shmeia <4592> enwpion <1799> autou <846> en <1722> oiv <3739> eplanhsen <4105> (5656) touv <3588> labontav <2983> (5631) to <3588> caragma <5480> tou <3588> yhriou <2342> kai <2532> touv <3588> proskunountav <4352> (5723) th <3588> eikoni <1504> autou <846> zwntev <2198> (5723) eblhyhsan <906> (5681) oi <3588> duo <1417> eiv <1519> thn <3588> limnhn <3041> tou <3588> purov <4442> thv <3588> kaiomenhv <2545> (5746) en <1722> yeiw <2303>TIP #26: To open links on Discovery Box in a new window, use the right click. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org