NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 13:11-14

13:11 kai <2532> eidon <1492> (5627) allo <243> yhrion <2342> anabainon <305> (5723) ek <1537> thv <3588> ghv <1093> kai <2532> eicen <2192> (5707) kerata <2768> duo <1417> omoia <3664> arniw <721> kai <2532> elalei <2980> (5707) wv <5613> drakwn <1404>

13:12 kai <2532> thn <3588> exousian <1849> tou <3588> prwtou <4413> yhriou <2342> pasan <3956> poiei <4160> (5719) enwpion <1799> autou <846> kai <2532> poiei <4160> (5719) thn <3588> ghn <1093> kai <2532> touv <3588> en <1722> auth <846> katoikountav <2730> (5723) ina <2443> proskunhsousin <4352> (5692) to <3588> yhrion <2342> to <3588> prwton <4413> ou <3739> eyerapeuyh <2323> (5681) h <3588> plhgh <4127> tou <3588> yanatou <2288> autou <846>

13:13 kai <2532> poiei <4160> (5719) shmeia <4592> megala <3173> ina <2443> kai <2532> pur <4442> poih <4160> (5725) ek <1537> tou <3588> ouranou <3772> katabainein <2597> (5721) eiv <1519> thn <3588> ghn <1093> enwpion <1799> twn <3588> anyrwpwn <444>

13:14 kai <2532> plana <4105> (5719) touv <3588> katoikountav <2730> (5723) epi <1909> thv <3588> ghv <1093> dia <1223> ta <3588> shmeia <4592> a <3739> edoyh <1325> (5681) autw <846> poihsai <4160> (5658) enwpion <1799> tou <3588> yhriou <2342> legwn <3004> (5723) toiv <3588> katoikousin <2730> (5723) epi <1909> thv <3588> ghv <1093> poihsai <4160> (5658) eikona <1504> tw <3588> yhriw <2342> ov <3739> ecei <2192> (5719) thn <3588> plhghn <4127> thv <3588> macairhv <3162> kai <2532> ezhsen <2198> (5656)TIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org