NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 12:3-4

12:3 kai <2532> wfyh <3700> (5681) allo <243> shmeion <4592> en <1722> tw <3588> ouranw <3772> kai <2532> idou <2400> (5628) drakwn <1404> megav <3173> purrov <4450> ecwn <2192> (5723) kefalav <2776> epta <2033> kai <2532> kerata <2768> deka <1176> kai <2532> epi <1909> tav <3588> kefalav <2776> autou <846> epta <2033> diadhmata <1238>

12:4 kai <2532> h <3588> oura <3769> autou <846> surei <4951> (5719) to <3588> triton <5154> twn <3588> asterwn <792> tou <3588> ouranou <3772> kai <2532> ebalen <906> (5627) autouv <846> eiv <1519> thn <3588> ghn <1093> kai <2532> o <3588> drakwn <1404> esthken <2476> (5707) <2476> (5758) enwpion <1799> thv <3588> gunaikov <1135> thv <3588> melloushv <3195> (5723) tekein <5088> (5629) ina <2443> otan <3752> tekh <5088> (5632) to <3588> teknon <5043> authv <846> katafagh <2719> (5632)TIP #23: Use the Download Page to copy the NET Bible to your desktop or favorite Bible Software. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org