NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 11:17-18

11:17 legontev <3004> (5723) eucaristoumen <2168> (5719) soi <4671> kurie <2962> o <3588> yeov <2316> o <3588> pantokratwr <3841> o <3588> wn <1510> (5752) kai <2532> o <3588> hn <1510> (5713) oti <3754> eilhfav <2983> (5758) thn <3588> dunamin <1411> sou <4675> thn <3588> megalhn <3173> kai <2532> ebasileusav <936> (5656)

11:18 kai <2532> ta <3588> eynh <1484> wrgisyhsan <3710> (5681) kai <2532> hlyen <2064> (5627) h <3588> orgh <3709> sou <4675> kai <2532> o <3588> kairov <2540> twn <3588> nekrwn <3498> kriyhnai <2919> (5683) kai <2532> dounai <1325> (5629) ton <3588> misyon <3408> toiv <3588> douloiv <1401> sou <4675> toiv <3588> profhtaiv <4396> kai <2532> toiv <3588> agioiv <40> kai <2532> toiv <3588> foboumenoiv <5399> (5740) to <3588> onoma <3686> sou <4675> touv <3588> mikrouv <3398> kai <2532> touv <3588> megalouv <3173> kai <2532> diafyeirai <1311> (5658) touv <3588> diafyeirontav <1311> (5723) thn <3588> ghn <1093>TIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org