NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Philippians 3:7-8

3:7 alla <235> atina <3748> hn <1510> (5713) moi <3427> kerdh <2771> tauta <5023> hghmai <2233> (5766) dia <1223> ton <3588> criston <5547> zhmian <2209>

3:8 alla <235> menounge <3304> kai <2532> hgoumai <2233> (5736) panta <3956> zhmian <2209> einai <1510> (5750) dia <1223> to <3588> uperecon <5242> (5723) thv <3588> gnwsewv <1108> cristou <5547> ihsou <2424> tou <3588> kuriou <2962> mou <3450> di <1223> on <3739> ta <3588> panta <3956> ezhmiwyhn <2210> (5681) kai <2532> hgoumai <2233> (5736) skubala <4657> ina <2443> criston <5547> kerdhsw <2770> (5661)TIP #08: Use the Strong Number links to learn about the original Hebrew and Greek text. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org